ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ คริสตศักราช 2015 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ คริสตศักราช 2015 (ฉบับภาษาไทย)

 

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )