วันที่ 28 สิหาคม 2554 ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล

Thumbnail Image Table
SAM_0004
28/8/2554 8:36:56
Size (KB)  :  4,164 KB
SAM_0006
28/8/2554 9:48:02
Size (KB)  :  2,878 KB
SAM_0007
28/8/2554 9:48:16
Size (KB)  :  3,884 KB
SAM_0010
28/8/2554 9:49:02
Size (KB)  :  4,041 KB
SAM_0012
28/8/2554 9:49:34
Size (KB)  :  3,698 KB
SAM_0013
28/8/2554 9:50:12
Size (KB)  :  3,727 KB
SAM_0015
28/8/2554 9:51:08
Size (KB)  :  3,718 KB
SAM_0016
28/8/2554 9:51:28
Size (KB)  :  3,652 KB
SAM_0017
28/8/2554 9:51:40
Size (KB)  :  3,630 KB
SAM_0018
28/8/2554 9:52:00
Size (KB)  :  3,598 KB
SAM_0021
28/8/2554 9:53:38
Size (KB)  :  3,210 KB
SAM_0026
28/8/2554 10:39:56
Size (KB)  :  2,886 KB
SAM_0029
28/8/2554 10:41:38
Size (KB)  :  3,071 KB
SAM_0031
28/8/2554 10:42:22
Size (KB)  :  3,636 KB
SAM_0034
28/8/2554 10:43:14
Size (KB)  :  3,540 KB
SAM_0035
28/8/2554 10:44:04
Size (KB)  :  2,955 KB
Pages:     1 2