คณะกรรมการ BEC สภาพระสังฆ
ราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

สถิติผู้รับผิดชอบงานวิถีชุมชนวัด
(บีอีซี) ระดับประเทศไทย

 

แผนอภิบาลปี 2000 -2010

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

แผนอภิบาลของสังฆมณฑลต่าง ๆ

 

แผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

คู่มือการประชุมงานชุมชนคริสต
ชนพื้นฐาน เดือน พฤศจิกายน 2010

 

คู่มือการประชุมงานชุมชนคริสตชน
พื้นฐาน เดือน ตุลาคม 2010

 

คู่มือการประชุมงานชุมชนคริสตชน
พื้นฐาน เดือน กันยายน 2010

โดย คณะกรรมการส่งเสริมวิถีชุมชนวัด สำนักนโยบายสภาพระสังฆราช

 

Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC)

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อัครสังฆ
มณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

วิถีชุมชนคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

วัดบุรีรัมย์จัดตั้งกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐาน(BECs)

 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน

 

 พระคัมภีร์

 

 BECs Sources

 

SCCs

 

BECs. In a Parish's View

 

 BECs. In Cebu Phillipine

 

 BECs. In Phillipine

 

Thailand Diocese Profiles

 

Profiles of Asian Diocese

 

 Step to be in BECs.

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

สังฆมณฑลเชียงใหม

 

สังฆมณฑลนครสวรรค

 

สังฆมณฑลราชบุรี

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สังฆมณฑลอุดรธานี

 

สังฆมณฑลจันทบุร

 

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน

 

รายการ วิถีชีวิตคาทอลิก
ออกอากาศทางวิทยุมิสซังท่าแร่-หนอง แสง
FM.104.50 MHz.
เวลา 17.00-18.00 น.
ทุกวันจัทร์ ,พุธ

 

loveisradio.com
คลื่นแห่งความรักและการพัฒนษ 107.75 MHZ จ.ราชบุรี

 

รายการวิทยุ "สื่อสารรัก"
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

สถานีวิทยุออนไลน์
สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา
แนวทางการดำเนินงาน “วิถีชุมชนวัด”

     เนื่องจากสภาพระสังฆราชฯ ได้มีมติที่จะให้ทุกสังฆมณฑลนำนโยบาย “วิถีชุมชนวัด” ในการสร้างและพัฒนาชุม
ชนวัดไปดำเนินการอย่างจริงจังในระยะ 5 ปีของแผนอภิบาล ค.ศ. 2010 โดยระบุชัดว่า “วิถีชุมชนวัด เป็นวิธีการ
หลักและสำคัญที่สุด โดยต้องจัดให้มีคณะทำงานรับผิดชอบ จัดการ กำกับดูแล ติดตามและพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่าง
เป็นขั้นตอน” (แผนอภิบาลฯ ข้อ 21.1)

     แผนอภิบาลของสังฆมณฑลนครราชสีมาได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้เช่น เห็นได้จากสรุปของข้อเสนอ
แนะและงานเร่งด่วนในการยกร่างแผนอภิบาลของสังฆมณฑล ที่ประชุมกันเมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฏาคม ค.ศ.2010
ผู้เข้าสัมมนาทุกกลุ่มต่างเห็นพ้องต้องกันที่จะให้วิถีชุมชนวัด เป็นมิติของการดำเนินชีวิตพระวาจาอย่างเป็นธรรม
ดังนั้นจึงมีการร่างแนวทาง การประสานงาน “วิถีชุมชนวัด” เพื่อรองรับนโยบายของแผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015
ของสังฆมณฑลดังต่อไปนี้

     หลังประกาศใช้ “แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015” ในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2010
     1. พระสังฆราชแต่งตั้งคณะกรรมการ “วิถีชุมชนวัด” ของสังฆมณฑล
     2. พระสังฆราชประกาศให้พระสงฆ์ทุกองค์ ต้องนำ “วิถีชุมชนวัด” ไปดำเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม
     3. จัดให้คณะสงฆ์ นักบวช และสภภิบาลได้ัรับการพัฒนาให้เกิดความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
“วิถีชุมชนวัด” อย่างชัดเจน
     4. ให้ทุกวัด ทุกองค์กรในสังฆมณฑลมีแผนงานด้าน “วิถีชุมชนวัด”
     5. ให้ “สภาภิบาลระดับสังฆมณฑลมีบทบาทในการสร้างชุมชนวัดอย่างจริงจัง” (แผนอภิบาลฯ ข้อ 57.1 ง.)     และให้ “สภาภิบาลระดับวัดโดยการนำของพระสงฆ์เจ้าอาวาส อีกทั้งกลุ่มกิจกรรมคาทอลิกต่างๆมีส่วนในการทำหน้า  ที่อย่างจริงจังเพื่อเสริมวิถีชุมชนวัด...” (แผนอภิบาลฯ ข้อ 21.2)
     6. รณรงค์ให้ช่วง 5 ปีของแผนอภิบาลฉบับใหม่นี้ มีการส่งเสริมการอ่านพระวาจาให้มากขึ้น และให้สอดคล้องกับประเด็นหลัก “อภิบาลชุมชนศินย์พระคริสต์ ร่วมพันธกิจแบ่งข่าวดี” โดยชี้ให้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพลังแห่งพระวา
จาในการสร้างและพัฒนาชุมชนวัด
     7. ให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องวิถีชุมชนวัดอย่างจริงจัง โดยมีบทภาวนาพิเศษ บทเพลง คำขวัญ เป็นต้น เพื่กระ
ตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้
     8. ใ้ห้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิถีชุมชนวัดอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com           ( กลับหน้าหลัก )