(C) พระศานจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 

(C/1) มีส่วนร่วมในมิตรภาพของพระคริสตเจ้า

 

(C/2) มีส่วนร่วมในพันธกิจของพระคริสตเจ้า

 

(C/3) มีส่วนร่วมในแผนการของพระเจ้า

 

(C/4) เพื่อนร่วมงานที่ร่วมรับผิดชอบ “ไม่ใช่ผู้ช่วย”

 

(C/5) พระพรของพระจิตเจ้าทำให้การมีส่วนร่วม

 

(C/6) พระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 

(C/7) วิสัยทัศน์ของวิถีทางใหม่ในการเป็ฯพระศาสนาจักร

 

(C/8) แนวทางสู่การเป็นพระศาสนาจักรที่มีส่วนร่วม

 

(C/9) มีส่วนร่วมในอะไร?

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )