(A) การแบ่งปันพระวรสาร

 

(A/1) เริ่มต้นการแบ่งปันพระวรสารสู่ชีวิต “สิ่งเดียวที่จำเป็น”

 

(A/2) การแบ่งปันพระวรสาร คือ การขุดสมบัต

 

(A/3) การแบ่งปันพระวรสาร 7 ขั้นตอน

 

(A/4) พร้อมกับพระคริสตเจ้า เราแบ่งปันชีวิตส่วนตัวของเรา

 

(A/5) ท่านทั้งหลายคือประจักษ์พยานของเรา

 

(A/6) ข้อแตกต่างระหว่างการแบ่งปันพระวรสารและการศึกษาพระคัมภีร์

 

(A/7) มุมมองของพระเจ้า

 

(A/8) แบบแผนการแก้ปัญหา

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )