ง (D) การฝึกทีมงานอภิบาลของวัด

 

ค้นหาจุดรวมของงานอภิบาล

 

ค้นหาจุดรวการฝึกอบรมทีมงานของวัดเพื่อให้ดำเนินการในกระบวนการปลุกจิตสำนึกสำหรับพิธ
ีกรรมในวันอาทิตย์หรือการร่วมชุมนุมในหอประชุมของวัดมของงานอภิบาล

 

เราทั้งหลายถูกเรียก และ ถูกส่งไป
(ตัวอย่างแรกของกระบวนการปลุกจิตสำนึกสำหรับพิธีกรรมวันอาทิตย์)

 

เราทั้งหลายถูกส่งออกไปสร้างเอกภาพ
(ตัวอย่างที่ 2 ของกระบวนการปลุกจิตสำนึก สำหรับพิธีกรรมวันอาทิตย์)

 

“จุดศูนย์รวมของกิจกรรมต่างๆ ในวัดของเรา”
(ตัวอย่างที่ 3 ของโปรแกรมปลุกจิตสำนึกสำหรับพิธีกรรมวันอาทิตย์)

 

เริ่มชุมชนคริสตชนย่อยต่างๆอย่างไร

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )