ก (A) การแบ่งปันพระวรสาร

 

เริ่มต้นการแบ่งปันพระวรสารสู่ชีวิต “สิ่งเดียวที่จำเป็น”

 

การแบ่งปันพระวรสาร   คือ  การขุดสมบัติ

 

ประสบการณ์การแบ่งปันพระวรสาร 7 ขั้นตอน

 

พร้อมกับพระคริสตเจ้าเราแบ่งปันชีวิตส่วนตัวของเรา

 

“ ท่านทั้งหลายคือประจักษ์พยานของเรา”

 

ข้อแตกต่างระหว่างการแบ่งปันพระวรสารและการศึกษาพระคัมภีร์

 

“วิธีการกระจกสะท้อนภาพพระคัมภีร์”

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )