แผนการสอนและจัดกิจกรรม
                       วิถีชุมชนวัดแก่นักศึกษาคริสตศาสตร์ภาคฤดูร้อน
                                       ชั้นปีที่ 3 ค.ศ. 2016


วันศุกร์ที่ 1 เมษายน (10.30 น.-15.30 น.)
เรื่อง ความเป็นมา ความเข้าใจเบื้อต้นเกี่ยวกับวิถีชุมชนวัด พระศาสนจักรที่มีส่วนร่วม และองค์ประกอบ 4 ประการของวิถีชุมชนวัด

เอกสารประกอบการสอน คือ
1. เอกสารวิสัยทัศน์ของการเป็นพระศาสนจักรที่มีส่วนร่วม
2.เอกสารเครื่องหมาย 4 ประการของชุมชนคริสตชนย่อย (B/2)


วันอังคารที่ 5 เมษายน (19.00 น.)
 ร่วมประชุมกับวิถีชุมชนวัด วัดนักบุญเปโตร 4 ชุมชน


วันพฤหัสที่ 7 เมษายน (10.30 น.-15.30 น.)
เรื่อง การแบ่งปันพระวาจา

เอกสารประกอบการสอน คือ
3. สิ่งเดียวที่จำเป็น (A/1)
4. การขุดสมบัติ (A/2) และ
5. พร้อมกับพระคริสตเจ้า เราแบ่งปันชีวิตส่วนตัวของเรา (A/4)


วันพฤหัสที่ 21 เมษายน (8.30 น.-15.30 น.)
เรื่อง สรุปเรื่องการแบ่งปันพระวาจา และการเป็นผู้นำในวิถีชุมชนวัด

เอกสารประกอบการสอน คือ
 6. รับใช้ดังเช่นพระเยซูเจ้า (D/8)
 7. ภาวะผู้นำในวิถีทางใหม่(D/9)

เวลา 19.00 น. ร่วมประชุมกับวิถีชุมชนวัด วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 4 ชุมชน


วันศุกร์ที่ 22 เมษายน (8.30 น.-12.00 น.)
เรื่อง เราจะเริ่มงานวิถีชุมชนวัดในวัดของเราอย่างไร

เอกสารประกอบการสอน คือ
 8. - เอกสารการทำงานร่วมกันระหว่างวิถีชุมวัด กับ องค์กร B9
     - แบ่งปันการเริ่มงานวิถีชุมชนวัดที่วัด
 

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )