เมื่อวันอาทิตย์ที่11ทีผ่านมา วิถีชุมชนวัดร่วมกับกลุ่มสายใยรักศิษย์พระคริสต์ ของวัดหลุยส์มารีบางแคโดยคุณพ่อ ถิรลักษณ์ วิจิตรวงค์ ไปเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

ดาวโหลดเอกสาร

รูปแบบ

ถ้อยแถลง"การประชุมใหญ่ AsIPAครั้งที่ 6"
 ที่ อินเดีย      

 

 

 

 

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟู
ชุมชนศิษย์พระคริสต์
                 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของ “วิถีชุมชนวัด”

 

 

 

 

AsIPA(English) A

 

 

 

 

AsIPA(English) B

 

 

 

 

AsIPA(English) C

 

 

 

 

AsIPA(English) D

 

 

 

 

AsIPA(English) E

 

 

 

 

AsIPA(English) F

 

 

 

 

   ดาวโหลดเอกสาร 

 

 

ก (A):

การแบ่งปันพระวรสาร


AsIPA(English) A
 

 

 

ข (B):
ชุมชนคริสตชนย่อย


AsIPA(English) B

 

 

ค (C):

พระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม


AsIPA(English) C
 

 

 

ง (D):
การฝึกทีมงานอภิบาล
ของวัด


AsIPA(English) D
 


(E):AsIPA E:
Community Training Series
Spiritual Formation of Leaders

 


(F):AsIPA F:
Community Training SeriesFormation and Training of Leaders  ฟื้นฟูชุมชนศิษย์ พระคริสต์
 

 

คณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อคริสตศาสนธรรม
 จัดทำวีดีทัศน์
วิถีชุมชนวัด

  ภาค1   ภาค2   ภาค3    ภาค4

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )