ประชุมปรึกษาและวางแผนดำเนินงานวิถีชุมชนวัดระดับชาติ ค.ศ.2018 ณ โรงเรียนสันตยานันท์ จ.นครพนม อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม ค.ศ.2018 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 51 คน ประกอบด้วยพระสงฆ์ 16 ท่าน ซิสเตอร์ 7 ท่าน และฆราวาส 28 ท่าน จาก 8 สังฆมณฑล

 

   วิถีชุมชนวัด เขต 6 ได้จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟู ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิถีชุมชนวัด เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่ โดยคุณพ่อคมสันต์ ผู้รับผิดชอบวิถีชุมชนวัด เขต 6  ที่วัดแม่พระประจักษ์สองพี่น้อง มีวัดต่างๆส่งผู้เข้าร่วม 58 ท่าน วันที่ 26 มีนาคม 2018

 

   ดาวโหลดเอกสาร 

 

 

ก (A):

การแบ่งปันพระวรสาร


AsIPA(English) A
 

 

 

ข (B):
ชุมชนคริสตชนย่อย


AsIPA(English) B

 

 

ค (C):

พระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม


AsIPA(English) C
 

 

 

ง (D):
การฝึกทีมงานอภิบาล
ของวัด


AsIPA(English) D
 


(E):AsIPA E:
Community Training Series
Spiritual Formation of Leaders

 


(F):AsIPA F:
Community Training SeriesFormation and Training of Leaders

     บีอีซีบุรีรัมย์ : 27 มิถุนายน 2561 เวลา 07.45 น. ประชุมบีอีซีกลุ่ม 4 (ครูคาทอลิก) สถานที่ อาคารแมรี่โดม ที่ประชุมเลือกคำว่า "ทันใดนั้นเศคาริยาห์กลับพูดได้" เป็นพระวาจาทรงชีวิตตลอดเดือนมิถุนายน 2018

 วิถีชุมชนวัด เขต 5 ได้จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟู ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิถีชุมชนวัด เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่ โดย คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง คุณพ่อนิพนธ์ ศิริวราวุธ คุณพ่อพลาพล และได้เชิญคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฤษฏีกา กับวิถีชุมชนวัด และคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการเริ่มวิถีชุมชนวัด มีผู้เข้าร่วม 103 ท่าน ที่หอประชุม วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม วันที่ 19 พค 2018

 

 วิถีชุมชนวัดร่วมกับกลุ่มสายใยรักศิษย์พระคริสต์ ของวัดหลุยส์มารีบางแคโดยคุณพ่อ ถิรลักษณ์ วิจิตรวงค์ ไปเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

 

ดาวโหลดเอกสาร

รูปแบบ

ถ้อยแถลง"การประชุมใหญ่ AsIPAครั้งที่ 6"
 ที่ อินเดีย      

 เอกสารกระบวนการฟื้นฟู
ชุมชนศิษย์พระคริสต์
                 

ประวัติความเป็นมาของ “วิถีชุมชนวัด”

AsIPA(English) A

AsIPA(English) B

AsIPA(English) C

AsIPA(English) D

AsIPA(English) E

AsIPA(English) F

                    

        

   ฟื้นฟูชุมชนศิษย์ พระคริสต์
 

คณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อคริสตศาสนธรรม
 จัดทำวีดีทัศน์
วิถีชุมชนวัด

  ภาค1   ภาค2   ภาค3    ภาค4
 

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4

ติดต่อ : ฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราชฯ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  Email: Frchart@hotmail.com 
หรือสำนักนโยบาย สภาพรสังฆราช โทร.0-2681-3900 ต่อ 1304 หรือ ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส E-mail : tk_komkris@yahoo.com        ( หน้าหลัก )